Základné ciele Pneumo 35

„adiuvare et defensare“
„pomáhať a chrániť“

  • Združovanie mladých pneumológov do 35 rokov v ČR, do 40 rokov v SR
  • Organizácia vzdelávacích akcií
  • Podpora prednáškovej a publikačnej činnosti mladých pneumológov
  • Získavanie nových záujemcov o odbor Pneumológia a ftizeológia
  • Medziodborová spolupráca - pomáhať pri vzdelávaní v odbore Pneumológia a ftizeológia i u záujemcov z iných odborností
  • Spolupráca s českou Pneumo 35, Kardio 35 a Spolkem mladých lékařů České lékařské komory, získavanie „medzinárodných a medziodborových“ skúseností a kontaktov
  • Komunikácia so študentami, zbieranie podnetov pre zlepšenie vzdelávania
  • Podpora medziodborového vzdelávania mladých pneumológov, rozvoj komplexného pohľadu na pacienta (nemať klapky na očiach)