Náš Team

MUDr. Pavol Pobeha, PhD

Predseda pracovnej skupiny Pneumo 35
MUDr. Pavol Pobeha, PhD. sa narodil v roku 1983 v Košiciach v rodine lekárov - gastroenterológa a pneumologičky, má 2 súrodencov. Celé štúdium od základnej školy, cez gymnázium až po vysokú školu absolvoval v Košiciach. Medicínu študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v rokoch 2001-2007 a po skončení nastúpil na Kliniku pneumológie a ftizeológie UPJŠ a UNLP v Košiciach ako interný doktorand pod vedením prof. MUDr. Ruženy Tkáčovej, DrSc. Doktorandské štúdium zamerané na systémové komplikácie CHOCHP ukončil v roku 2011 a odvtedy pracuje na uvedenej klinike ako odborný asistent. Od nástupu na pracovisko sa začal zaujímať o bronchológiu a v roku 2012 absolvoval bronchoskopický kurz u doc. MUDr. Ivana Majera, CSc. V roku 2015 získal atestáciu v odbore pneumológia a ftizeológia. V súčasnosti sa odborne a výskumne zameriava na poruchy dýchania v spánku, respiračné zlyhávanie pri rôznych ochoreniach, neinvazívnu ventiláciu a jej hemodynamické efekty.
V súkromnom živote je Pavol Pobeha ženatý, má 2 deti, vo voľnom čase s rodinou vyráža do prírody a za pamiatkami. Ak si nájde čas tak rád bicykluje, lyžuje pláva a hrá golf.
Jeho mottom je neprestávať sa vzdelávať, čo zdôrazňuje aj svojim študentom a verí, že pneumológovia na Slovensku môžu byť svetoví v liečbe pacientov ako aj vo výskume.

MUDr. Mária Michalovičová, rod. Majerčiaková

Zakladateľka a koordinátorka CZ-SK spolupráce
narodená r. 1986 v Nitre v rodine veterinárnych lekárov, má 1 mladšieho brata. Študovala 8- ročné matematické gymnázium v Nitre, následne Lekársku fakultu na Univerzite P.J. Šafárika v Košiciach, ktorú ukončila r. 2010. Po škole chcela pracovať ako psychiater a jeden z mála odborov, u ktorých si na škole bola istá, že ich robiť nechce, bola pneumológia; osud však zariadil, že začínala na Pľúcnom oddelení FNsP Nové Zámky, kde sa do pneumológie zamilovala a láska ju dodnes neopúšťa. Po zrušení PaF v Nových Zámkoch pracovala na Klinike vnútorného lekárstva I FNsP Nové Zámky so zameraním na kardiológiu a nefrológiu. Od 12/2011 do 12/2016 pracovala na Morave na Plicním oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, kde získala komplexné pneumologické vedomosti. Zameriavala sa hlavne na starostlivosť o pacientov na špecializovanej pneumologickej JIS vrátane neinvazívnej, ale čiastočne i invazívnej pľúcnej ventilácie, ďalej pneumologickej cytodiagnostike, sonografii hrudníka, bronchoskopiám a komplexnej starostlivosti o pacientov s terminálnou CHOCHP (pre český CHOPN-register). V rámci predatestačných stáží pracovala niekoľko mesiacov na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy v Olomouci. V priebehu stáže sa zoznámila s Dr. Milanom Sovom, PhD., predsedom českej Pneumo 35, a stála pri vzniku tejto českej sekcie. Atestáciu získala r. 2015 v Prahe. Následne v rokoch 2017 a 2018 posobila na Odd. PaF2, ŠN sv. Svorada, Nitra-Zobor už ako samostatne pracujúci odborník. Nakoľko chcela podporovať vzdelávanie mladých pneumológov i na Slovensku, začiatkom r. 2018 predniesla projekt Pneumo35 vedeniu SPFS, ktorá projekt podporila, a tak v marci r. 2018 pracovná skupina Pneumo 35 vznikla i na Slovensku. V apríli 2018 natočila spolu s firmou Randal Group motivačné video pre mladých pneumológov. Nakoľko ešte na nejakú dobu plánovala prácu v ČR, rozhodla sa vzdať predsedníctva Pneumo35 a s využitím svojich českých kontaktov začala pôsobiť ako koordinátorka CZ-SK spolupráce. I "zo zahraničia" však naďalej aktívne organizuje podujatia pre Pneumo35 v Čechách i na Slovensku. Od 11/2018 pracuje v Čechách na Plicním oddělení OLÚ Albertinum, Žamberk, t.č. už na pozícii primára, kde spolupracuje s Plicním odd. Krajské nemocnice Pardubice a Plicní klinikou FN Hradec Králové.
Popri práci študuje Univerzitu medicínskeho práva v Prahe, pripravuje sa na skúšky z Pneumologickej cytodiagnostiky a Školy POCUS (Point-of-care ultrasound), z ktorých už absolvovala potrebné kurzy; po získaní príslušných licencií by chcela pracovať ako lektorka pľúcnej cytológie i ultrasonografie.
V súkromnom živote je vydatá, deti zatiaľ nemá, zato má doma mini-zoo. Vo voľnom čase s manželom radi jazdia na motorke, chodia na metalové koncerty a festivaly a (bez manžela) sa venuje orientálnym tancom.
Životným mottom je okrem Komenského (a Leninovho) „Učiť sa, učiť sa, učiť sa“ tiež hláška, ktorú predniesol rýchlodrak Falco v Nekonečnom príbehu: „Nikdy sa nevzdávaj – a šťastie si ťa samo vyhľadá“.

MUDr. Darina Kováčová

Podpredsedkyňa Pneumo 35
narodená v roku 1985 v Zlatých Moravciach, má 1 mladšiu sestru. Po 8-ročnom gymnáziu študovala medicínu na JLF UK v Martine, štúdium ukončené v roku 2010. Od ukončenia štúdia medicíny až do dnes pracuje v ŠN sv. Svorada Zobor Nitra. Atestáciu z pneumológie a ftizeológie získala v roku 2016. Z odboru pneumológia a ftizeológia sa zameriava na difúzne parenchýmové ochorenia pľúc, z nich hlavne idiopatické intersticiálne pneumónie a postihnutie pľúc pri systémových ochoreniach.
V súčasnosti sa pripravuje na 2.atestáciu v odbore Geriatria, pracuje ďalej ako pneumológ v ambulantnej praxi.
Jej mottom je: ,,Nechoď tam, kam vedie cesta. Namiesto toho choď tam, kde žiadna nie je a zanechaj stopu" (R.W. Emerson)